നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുചേരലുമാണ് തെങ്ങോയസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.

ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ധൈര്യസമേതം അറിയിക്കുക.

വരൂ, നമുക്കൊന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാം

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്രോതസ്സിന്റെ കണ്ണി പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും തെങ്ങ് ഒഎസിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കുചേരാം.